Numer kontaktowy +420 604 304 755

Nejčastěji kladené otázky

FAQ

1. Kdo může založit společnost v České republice?

Podle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech může být společnost založena jakoukoliv fyzickou nebo právnickou osobou s bydlištěm nebo sídlem na území Evropské Unie. V případě fyzické osoby musí být tato osoba způsobilá k právním úkonům a musí prokázat trestní bezúhonnost.

Společnost jsme schopni založit do 10 dní od objednávky a obdržení nezbytných dokladů.

Společnost s ručením omezeným, akciová společnost, komanditní společnost, veřejná obchodní společnost

V případě společnosti s ručením omezeným postačuje v současné době základní kapitál ve výši 1 Kč. Při založení akciové společnosti je třeba složit základní kapitál ve výši 2 000 000 Kč. V případě, že akciová společnost chce vstoupit na akciový trh, základní kapitál musí činit alespoň 20 000 000 Kč.

Česká společnost musí mít založen přinejmenším jeden korunový účet v české bance, který se ohlašuje na finanční úřad a který mimo jiné slouží ke složení základního kapitálu. Není žádná překážka mít firemní účet v polské bance. Konkrétní rozhodnutí záleží na podmínkách konkrétních bank.

Banky při rozhodnutí o poskytnutí úvěru většinou požadují alespoň roční podnikatelskou historii nebo je podmínkou minimálně jedno podané daňové přiznání.

Příjmy fyzických osob jsou daněny sazbou 15 procent a příjmy právnických osob sazbou 19 procent. Podatek pracownika zatrudnionego na podstawie umowy cywilno prawnej zależy od wysokości wynagrodzenia. Od podatku w wysokości 15% odlicza się tzw.ulga podatkowa, do której jest uprawniony każdy pracownik. W wypadku odpowiednio niskiego wynagrodzenia podatek będzie wynosił zero %.

Podnikání v České republice je provázeno mnohem menšími administrativně právními překážkami, což umožňuje svobodnější podnikatelské aktivity bez přílišného zasahování státních úřadů. Oprávnění a povolení jsou udělovány bez zbytečných byrokratických překážek. Český stát aktivně podporuje nové podnikatele, kteří začínají podnikat na území České republiky prostřednictvím různých nástrojů financování. Naši pracovníci disponují bohatými zkušenostmi při žádostech o poskytnutí unijních dotací.

Obvykle alespoň po jednom zdaňovacím období v závislosti na výši obratů a dosaženém zisku společnosti.

Nezbytnými náklady jsou náklady nájmu a náklady na vedení účetnictví. Výše nákladů na nájem závisí na lokalitě, velikosti prostor a účelu nájmu. Pokud se týká nákladů na vedení účetnictví, platí, že levnější je vedení účetnictví pro fyzické osoby než pro právnické a pro neplátce DPH je levnější než pro plátce.

Náklady na založení společnosti jsou závislé na typu zakládané společnosti. V případě společnosti s ručením omezeným dosahují celkové náklady (notářské poplatky, soudní poplatky, udělení živnostenského oprávnění) dosahují výše 3000 PLN.

Společnost „Ready Made“ je společnost již založená, nepodnikající, nemá žádné pohledávky ani závazky, připravená k prodeji a k zahájení podnikání.

Při nákupech zboží či služeb má plátce DPH nárok na odpočet DPH. Pokud uskutečněná plnění jsou větší než přijatá, odvádí poplatník DPH finančnímu úřadu, pokud jsou uskutečněná plnění menší než přijatá, má poplatník nárok na odpočet DPH, to znamená, že finanční úřad DPH vrací na účet poplatníka.

Odpověď je shodná s odpovědí na předcházející otázku s tím, že se poplatník vyhne žádosti o plátcovství k DPH, včetně poskytnutí podkladů pro prokázání podnikatelských záměrů, na kterých je registrace k DPH závislá.

Pro obdržení unijních dotací je kromě splnění podrobných podmínek konkrétního dotačního programu potřeba, aby společnost měla uzavřené alespoň dvě účetní období buď sama nebo jako dceřiná společnost své matky.

Žádost o kontakt