Numer kontaktowy +420 604 304 755

Související služby:

Využij našich bohatých zkušeností
ve svůj vlastní prospěch.

Související služby

Chcete prodat celou firmu nebo její část?

Hledáte strategického investora?

Jednáte s někým o prodeji a potřebujete poradit a zkontrolovat postup?

Ne každý prodej firmy vyžaduje zveřejnění a někdy informace, že je firma na prodej, může podstatně snížit její cenu (typicky v případě úzkoprofilových produktů nebo služeb osobního charakteru, kdy je na trhu jen několik firem a při zveřejnění, že je některá k prodeji či hledá investora, dochází k odlivu odběratelů ve prospěch konkurence).

Další postup je velmi individuální, záleží na přání prodávajícího, standardně vždy začínáme smlouvou o spolupráci a stanovením prodejní ceny. Následuje realizace prodejní strategie, oslovení potenciálních kupců či investorů.

Při prodeji firmy provádíme firemní audit za účelem zpracování informací o prodávané společnosti, patří sem následující činnosti:

  • Analýza majetku, závazků a pohledávek společnosti (kategorizace majetku, prověření likvidity majetku, možnosti využití apod.)
  • Finanční analýza (poměrové nebo rozdílové ukazatele)
  • Daňová analýza (vyhodnocení daňových rizik, možností daňových úlev apod.)
  • Právní analýza (vyhodnocení právních vztahů, v nichž je prodávaná společnost, a to z hlediska obchodního práva, občanského práva, pracovního práva a případně trestního práva)
  • Personální analýza (rozbor strukturace zaměstnanců, řešení problémů přezaměstnanosti, tvorba pracovněprávních dokumentů, např. pracovní a manažerské smlouvy, vnitřní organizační předpisy…)
  • Softwarová analýza (vyhodnocení používaných informačních technologií)

Cílem firemního auditu při prodeji firmy je eliminace rizik, která existují a kterým předcházíme. Mezi největší úskalí patří stanovení nízké ceny, právní spory, špatné formulace smluvních ujednání. Rizika je možno snížit na minimum pouze dokonale zvládnutou agendou prodeje. Při prodeji společnosti garantujeme vytvoření takových zajišťovacích instrumentů, které zaručí úspěch transakce.

Krizové řízení

Krizové řízení firmy nastupuje v okamžiku, kdy firma navenek nezadržitelně směřuje k bankrotu, čili do insolvenčního řízení, ale ve skutečnosti má potenciál se tomuto osudu vyhnout. Na rozdíl od revitalizace je při krizovém řízení změna vedení firmy nevyhnutelná. Přichází krizový management, který má na vše málo času. A to je zásadní odlišnost od revitalizace, při krizovém řízení je zapotřebí radikálních řešení, která bolí a jsou nevratná. 

Úkolem krizového řízení je zabránit úpadku a stabilizovat firmu. Nic více, nic méně. Veškeré úkony spojené s krizovým řízením přebíráme my. Předem Vám vždy oznámíme, co hodláme učinit, zásadní rozhodnutí jsou s Vámi konzultována.

Úkolem krizového řízení je zabránit úpadku a stabilizovat firmu. Nic více, nic méně. Veškeré úkony spojené s krizovým řízením přebíráme my. Předem Vám vždy oznámíme, co hodláme učinit, zásadní rozhodnutí jsou s Vámi konzultována.

Současný insolvenční zákon (který nahradil zákon o konkurzu a vyrovnání) nedává věřiteli bez právních znalostí fakticky žádnou šanci uspět. Jako příklad uvádíme přihlášku pohledávky, která je sofistikovaná (už není možno si libovolně formulovat náležitosti), a pokud se spletete ve výši peněžní částky, můžete se velmi rychle stát z věřitele dlužníkem! Ano, i to je podle dnešních právních předpisů možné.

Jsme připraveni převzít agendu spojenou s postavením insolvenčního věřitele, vypracovat potřebné dokumenty a současně Vás zastupovat v insolvenčním řízení. Můžeme Vám i doporučit insolvenčního správce, neboť insolvenční věřitelé osobu insolvenčního správce mohou změnit.

Realitní poradenství

Koupě nebo prodej nemovitosti je pro většinu lidí největší peněžní operací v jejich životě. Každý chápe, že k takovému počinu je zapotřebí přistoupit obezřetně.

Seriózní realitní kancelář musí klientovi zaručit, že jeho mnohdy celoživotní úspory nepřijdou vniveč. V praxi to kupříkladu znamená, že složení kupní ceny klientem při koupi nemovitosti by mělo být uskutečněno u notáře, a nikoliv v realitní kanceláři, jak se běžně děje. Kupní smlouvu nesmí klient obdržet v den jejího podpisu, nýbrž s dostatečným předstihem k prostudování atd.


Naše firma nabízí a zajistí kompletní servis v souvislosti s Vaší nemovitostí, uvádíme zde nejčastěji prováděné služby:

Kontrola nemovitosti  – spočívá v hledání právních a faktických vad nemovitosti. Právní vady jsou překážky, které zatěžují a znehodnocují nemovitost, ne pokaždé jsou lehce dohledatelné. Mezi právní vady řadíme například věcné břemeno, zástavní právo, nájemní vztah a jiné. Faktické vady jsou konkrétní hmatatelné poruchy nemovitosti, sem patří například špatná statika, nefunkční rozvody, zatékání a jiné.

Zajištění znaleckého posudku a tržního odhadu – při převodu nemovitosti se bez něj nelze obejít.

Zprostředkování převodu nemovitosti – ať jde o dům, byt, pozemek, nebytové prostory či jiný druh nemovitosti, vždy je dán přesný harmonogram: osobní kontakt s klientem, prohlídka nemovitosti, řešení financování, projednání smluvní dokumentace, uzavření smlouvy, vklad do katastru, úhrada ceny a předání nemovitosti, splnění daňové povinnosti.

Vypracování smluvní dokumentace – příslušný právník vyhotoví potřebnou smlouvu, vždy individuálně řešenou vzhledem k požadavkům smluvních stran. Neomezujeme se pouze na kupní smlouvy (též nazývané smlouvy o převodu nemovitosti), ale standardně zpracováváme smlouvy o smlouvě budoucí, nájemní a podnájemní smlouvy, smlouvy o převodu členských práv v družstvu (u převodu družstevních bytů), darovací smlouvy, smlouvy o věcném břemenu, zástavní smlouvy, směnné smlouvy, smlouvy týkající se majetkových vztahů mezi manželi, smlouvy ohledně nemovitostí v majetku podnikatele a další na požádání klienta.

Vypracování návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí – při převodu vlastnického práva nebo při zatížení nemovitosti právem třetí osoby je nutno smlouvu do katastru nemovitostí doložit spolu s návrhem na vklad.

Správa nemovitosti – pro tuzemské i zahraniční klienty zajistíme vše potřebné, tj. řádně uzavřené smluvní vztahy a jejich dodržování, evidenci a výběr plateb, pojištění, údržbu a opravy, vedení účetnictví.

Zastupování ve sporu  – zajistíme právní zastoupení a poradenství v soudní při. Ne pokaždé se s druhou stranou rozumně domluvíte, a jsou případy, kdy se ten druhý nechce domluvit; pak je lépe věc přenechat právníkům a být v pohodě.

Žádost o kontakt